در هنگام ارسال نظر توجه کنید که :

  1. نظرات شما ممکن است منتشر شود و ممکن است منتشر نشود ( این موضوع به معنای بی احترامی به شما یا اهمیت ندادن به سخنان شما نیست - بلکه بیشتر جنبه فنی و سلیقه ای دارد )
  2. در صورت امکان سعی خواهم کرد به پیام های شما پاسخ دهم.
  3. در صورتی که در پیام ارسالی اشتباه املایی وجود داشته باشد ممکن است آن را اصلاح کنم ( این را تحریف پیام خودتان حساب نکنید )
  4. از کامنت های شما با ❤️ و 🧠 استقبال خواهم نمود.