1. نماز شب اول: چهار رکعت، هر رکعت حمد و پانزده مرتبه سوره توحید.
 2. شب دوم: چهار رکعت، در هر رکعت حمد و بیست مرتبه سوره قدر.
 3. شب سوم: ده رکعت، در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه سوره توحید.
 4. شب چهارم: هشت رکعت، در هر رکعت حمد و بیست مرتبه سوره قدر.
 5. شب پنجم: دو رکعت، در هر رکعت حمد و پنجاه مرتبه سوره توحید، و پس از سلام صدر بار صلوات.
 6. شب ششم: چهار رکعت، در هر رکعت حمد و سوره تبارک.
 7. شب هفتم: چهار رکعت، در هر رکعت حمد و سیزده مرتبه سوره قدر.
 8. شب هشتم: دو رکعت، در هر رکعت حمد و ده مرتبه سوره توحید و پس از سلام هزار مرتبه سبحان اللّه.
 9. شب نهم: شش رکعت در فاصله میان نماز شام و هنگام خوابیدن، در هر رکعت حمد، و هفت مرتبه آیه الکرسی و پس از پایان نماز پنجاه بار صلوات.
 10. شب دهم: بیست رکعت در هر رکعت حمد و سی مرتبه سوره توحید.
 11. شب یازدهم: دو رکعت، در هر رکعت حمد و بیست مرتبه سوره کوثر.
 12. شب دوازدهم: هشت رکعت، در هر رکعت حمد و سی مرتبه سوره قدر.
 13. شب سیزدهم: چهار رکعت در هر رکعت حمد و بیست وپنج مرتبه سوره توحید.
 14. شب چهاردهم: شش رکعت در هر رکعت حمد و سی مرتبه سوره زلزال
 15. شب پانزدهم: چهار رکعت، در دو رکعت اول پس از حمد صد مرتبه سوره توحید، و در دو رکعت دیگر بعد از حمد پنجاه مرتبه سوره توحید.
 16. شب شانزدهم: دوازده رکعت در هر رکعت حمد و دوازده مرتبه سوره تکاثر.
 17. شب هفدهم: دو رکعت، در رکعت، اول حمد و هر سوره ای بخواهد، و در رکعت دوم حمد و صد مرتبه سوره توحید، و پس از سلام صدر بار: لا اله الاّ اللّه
 18. شب هجدهم: چهار رکعت در هر رکعت حمد و بیست وپنج مرتبه سوره کوثر.
 19. شب نوزدهم: پنجاه رکعت، در هر رکعت حمد و یک مرتبه سوره زلزال.
 20. شب بیست تا بیست وچهارم: در هر کدام هشت رکعت با هر سوره ای که میّسر شود.
 21. شب بیست تا بیست وچهارم: در هر کدام هشت رکعت با هر سوره ای که میّسر شود.
 22. شب بیست تا بیست وچهارم: در هر کدام هشت رکعت با هر سوره ای که میّسر شود.
 23. شب بیست تا بیست وچهارم: در هر کدام هشت رکعت با هر سوره ای که میّسر شود.
 24. شب بیست تا بیست وچهارم: در هر کدام هشت رکعت با هر سوره ای که میّسر شود.
 25. شب بیست و پنجم: هشت رکعت، در هر رکعت حمد و ده مرتبه سوره توحید.
 26. شب بیست و ششم: هشت رکعت، در هر رکعت حمد و صد مرتبه سوره توحید.
 27. شب بیست و هفتم: چهار رکعت، در هر رکعت حمد و سوره ملک، و اگر نتوانست بیست وپنج مرتبه سوره توحید.
 28. شب بیست و هشتم: شش رکعت، در هر رکعت حمد و صدر مرتبه آیه الکرسی، و صدر مرتبه سوره توحید، و صد مرتبه سوره کوثر، و پس از نماز صد بار صلوات. فقیر گوید: نماز شب بیست وهشتم موافق آنچه من یافتم به این صورت است: شش رکعت، در هر رکعت حمد و ده مرتبه آیه الکرسی، و ده مرتبه سوره کوثر، و ده مرتبه سوره توحید، و پس از نماز صد بار صلوات.
 29. شب بیست ونهم: دو رکعت، در هر رکعت حمد، و بیست مرتبه سوره توحید.
 30. شب سی ام: دوازده رکعت، و در هر رکعت حمد و بیست مرتبه سوره توحید و پس از سلام صدر بار صلوات، و این نمازها چنان که بیان شد هر دو رکعت به یک سلام است.