آغاز شبهای بیض [یعنی شبهای روشن و تابناک که عبارتند از شبهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه] است و در آن سه عمل مستحب است : 

اوّل : غسل کردن

دوم : چهار رکعت نماز بخواند، در هر رکعت یک بار سوره «حمد» و بیست و پنج بار سوره توحید

سوم : دو رکعت نماز بخواند،، در هر رکعت پس از سوره «حمد» سوره های «یس» و«تبارک الّذی بیده الملک»و «قل هو اللّه احد» را بخواند.