در این پست از آقا مهدی | دانلود دعا و زیارت

در زیر تعدادی از اعمال مهم هر کدام از روز ها و ایام هفته را مشاهده میکنید . 

 • زیارت روزهای هفته

 1. زیارت روز شنبه

 2. زیارت روز یکشنبه

 3. زیارت روز دوشنبه

 4. زیارت روز سه شنبه

 5. زیارت روز چهارشنبه

 6. زیارت روز پنجشنبه

 7. زیارت روز جمعه

 • دعای روزهای هفته

 1. دعای روز شنبه

 2. دعای روز یکشنبه

 3. دعای روز دوشنبه

 4. دعای روز سه شنبه

 5. دعای روز چهارشنبه

 6. دعای روز پنجشنبه

 7. دعای روز جمعه

ذکر روزهای هفته