آرایه ها برای ذخیره چندین مقدار در یک متغیر به جای اعلام متغیرهای جداگانه برای هر مقدار استفاده می شوند

برای اعلام یک آرایه، نوع متغیر را با براکت تعریف کنید

String[] cars;

اکنون آرایه ای را اعلام کرده ایم که متغیرهایی از نوع رشته را در خود جای می دهد. برای درج مقادیر در آن، می‌توانیم از روش زیر استفاده کنیم - مقادیر را در یک لیست جدا شده با کاما، داخل آکولاد قرار دهیم

String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};

برای ایجاد آرایه ای از اعداد صحیح، می توانید بنویسید

int[] myNum = {10, 20, 30, 40};

دسترسی به عناصر یک آرایه در جاوا

با مراجعه به شماره ایندکس به یک عنصر آرایه دسترسی پیدا می کنید ، عبارت زیر به مقدار عنصر اول در آرایه خودروها یا همان cars دسترسی دارد

String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
System.out.println(cars[0]);

خروجی کد بالا کلمه ی Volvo خواهد بود زیرا ایندکس یا فهرست آرایه ها از شماره 0 شروع میشود

توجه : ایندکس های آرایه از 0 شروع می شوند : [0] اولین عنصر است. [1] عنصر دوم و ...

تغییر یک عنصر آرایه

برای تغییر مقدار یک عنصر خاص، به شماره شاخص یا همان ایندکس یا Index مراجعه کنید

String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
cars[0] = "Opel";
System.out.println(cars[0]);

اکنون به جای Volvo کلمه ی Opel نمایش داده می شود

طول آرایه در جاوا

برای اینکه بفهمید یک آرایه چند عنصر دارد، از ویژگی length استفاده کنید

String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
System.out.println(cars.length);

خروجی کد بالا عدد 4 خواهد بود

حلقه ها و آرایه ها

می توانید با حلقه for عناصر آرایه را حلقه بزنید و از ویژگی length برای تعیین اینکه حلقه باید چند بار اجرا شود استفاده کنید

مثال زیر تمام عناصر موجود در آرایه ماشین ها را خروجی می دهد

String[] cars = {"Volvo", "BMW", "Ford", "Mazda"};
for (int i = 0; i < cars.length; i++) {
  System.out.println(cars[i]);
}