در این درس قصد دارم حلقه for در جاوا را شرح دهم و اینکه کجا از این حلقه استفاده میشود

حلقه‌ها می‌توانند یک بلوک کد را تا زمانی که به یک شرط مشخص رسیده است اجرا کنند. حلقه ها مفید هستند زیرا در زمان صرفه جویی می کنند، خطاها را کاهش می دهند و کد را خواناتر می کنند

وقتی دقیقاً می دانید چند بار می خواهید برای یک بلوک کد حلقه بزنید به جای حلقه while از حلقه for استفاده کنید

کد For در جاوا به صورت کلی به شکل زیر نوشته می شود

for (statement 1; statement 2; statement 3) {
  // بلوک کد
}

Statement 1 : قبل از اجرای بلوک کد ( یک بار)  اجرا می شود

Statement 2 : شرط اجرای بلوک کد را تعریف می کند

Statement 3 : پس از اجرای بلوک کد (هر بار) اجرا می شود

مثال زیر اعداد 0 تا 4 را چاپ می کند

for (int i = 0; i < 5; i++) {
  System.out.println(i);
}

Statement 1 : یک متغیر را قبل از شروع حلقه تنظیم می کند (int i = 0)

Statement 2 : شرط اجرای حلقه را تعریف می کند (i باید کمتر از 5 باشد). اگر شرط درست باشد، حلقه دوباره از نو شروع می شود، اگر نادرست باشد، حلقه به پایان می رسد

Statement 3 : هر بار که بلوک کد در حلقه اجرا می شود مقدار i را افزایش می دهد

افزایش گام ها در جاوا ( Statement 3 )

for (int i = 0; i <= 10; i = i + 2) {
  System.out.println(i);
}

با مقدار دهی i = i + 2 میتوانیم گام های حلقه را افزایش دهیم