اپراتورها یا عملگرهای جاوا در این درس مورد بررسی و آموزش قرار گرفته است 

عملگرها برای انجام عملیات روی متغیرها و مقادیر استفاده می شوند

در مثال زیر از عملگر + برای جمع کردن دو مقدار استفاده می کنیم

int x = 100 + 50;

در کد بالا یک متغیر از نوع عدد صحیح ( Integer ) با نام x تعریف شده سپس دو عدد 100 و 50 با عملگر + با هم جمع شده اند

اگرچه عملگر + برای جمع کردن دو مقدار با هم استفاده شده ، مانند مثال بالا ، می توان از آن برای جمع کردن یک متغیر و یک مقدار یا یک متغیر و یک متغیر دیگر نیز استفاده کرد

int sum1 = 100 + 50;    // 150 (100 + 50)
int sum2 = sum1 + 250;   // 400 (150 + 250)
int sum3 = sum2 + sum2;   // 800 (400 + 400)

جاوا عملگرها را به گروه های زیر تقسیم می کند

 • عملگرهای حسابی
 • اپراتورهای انتساب
 • عملگرهای مقایسه
 • عملگرهای منطقی
 • عملگرهای بیتی

عملگرهای حسابی

عملگردهای حسابی

عملگرهای حسابی برای انجام عملیات ریاضی رایج استفاده می شوند

+ : برای جمع کردن دو مقدار

- : برای تفریق مقداری از دیگری

* : دو مقدار را ضرب میکند

/ : یک مقدار را بر مقدار دیگر تقسیم می کند

% : باقیمانده تقسیم را برمی گرداند

++ : مقدار یک متغیر را 1 واحد افزایش می دهد

-- : مقدار یک متغیر را 1 واحد کاهش می دهد

اپراتورهای انتساب جاوا

عملگرهای انتساب برای تخصیص مقادیر به متغیرها استفاده می شوند

در مثال زیر از عملگر انتساب (=) برای اختصاص مقدار 10 به متغیری به نام x استفاده می کنیم

int x = 10;

عملگر انتساب جمع (+=) یک مقدار به یک متغیر اضافه می کند

int x = 10;
x += 5;

که در نهایت متغیر x = 15 خواهد شد

عملگردهای انتساب

عملگرهای انتساب جاوا

اپراتورهای مقایسه جاوا

عملگرهای مقایسه برای مقایسه دو مقدار استفاده می شوند

عملگرهای مقایسه ای

عملگرهای مقایسه ای و معنی آنها به ترتیب

 1. مساوی با
 2. نامساوی با
 3. بزرگتر از
 4. کوچکتر از
 5. بزرگتر و مساوی با
 6. کوچکتر و مساوی با

عملگرهای منطقی جاوا

عملگرهای منطقی برای تعیین منطق بین متغیرها یا مقادیر استفاده می شوند

عملگردهای منطقی

عملگرهای منطقی در جاوا

&& : برای نوشتن آن دکمه شیفت را گرفته و نگهدارید Shift + 7 و سپس دکمه شماره هفت از شماره های بالای کیبورد را فشار دهید

به معنای " و منطقی " است | اگر هر دو عبارت درست باشند، true را برمی گرداند

|| : با گرفتن دکمه شیفت و زدن دکمه ی BackSlash ( \ ) میتوان آن را نوشت به معنای " یا منطقی " می باشد اگر فقط یکی از گزاره ها درست باشد، true را برمی گرداند

! : با گرفتن دکمه شیفت و عدد یک Shift + 1 از شماره های بالای صفحه کلید میتوان آن را نوشت و به معنای " نیست منطقی " می باشد نتیجه را معکوس میکند، اگر نتیجه درست باشد، false را برمی‌گرداند

عملگرهای بیتی در جاوا

عملگرهای بیتی برای انجام دستکاری تک تک بیت های یک عدد استفاده می شوند. آنها را می توان با هر نوع انتگرال (char، short، int و غیره) استفاده کرد آنها هنگام انجام عملیات به روز رسانی و پرس و جو درختان ایندکس شده باینری استفاده می شوند