متغیرها مقادیر داده ای هستند که وقتی از کاربر سوالی پرسیده می شود می توانند تغییر کنند 

مثلا سن کاربرها متغیرهایی هستند که ممکن است در طول اجرای برنامه تغییر کنند ، برای تعریف متغیر ها در زبان جاوا به این شکل عمل میشود

type variableName = value;

type : نوع متغیر می باشد که میتواند با گزینه هایی مانند String ، int ، float ، char ، boolean نوشته شود

variableName : نام متغیر است ( مانند x یا name ) از علامت مساوی برای تخصیص مقادیر به متغیر استفاده می شود

value : همان مقدار متغیر است و میتواند نسبت به نوع متغیر متفاوت باشد

مثال یک متغیر از نوع int

int myNum = 15;

مثال یک متغیر از نوع string

String name = "Mahdi";

راهنمای انواع متغیر ها در جاوا

String : متنی مانند "Hello" را ذخیره می کند. مقادیر رشته با گیومه های دوتایی احاطه شده اند

int : اعداد صحیح (اعداد کامل)، بدون اعشار، مانند 123 یا 123- را ذخیره می کند

float : اعداد ممیز شناور را با اعشار مانند 19.99 یا -19.99 ذخیره می کند

char : کاراکترهای منفرد مانند 'a' یا 'B' را ذخیره می کند. مقادیر کاراکتر توسط نقل قول های تک احاطه شده اند

boolean : مقادیر را با دو حالت درست یا نادرست ذخیره می کند ( true - false )

همچنین میتوان یک متغیر را پس از تعریف مقدار دهی کرد به عنوان مثال

int myNum;
myNum = 15;

توجه داشته باشید که اگر مقدار جدیدی را به یک متغیر موجود اختصاص دهید، مقدار قبلی را بازنویسی می کند، مانند مثال زیر

int myNum = 15;
myNum = 20;  // myNum is now 20

که اگر متغیر myNum را چاپ کنید عدد 20 را نمایش خواهد داد

با این حال، اگر نمی‌خواهید دیگران (یا خودتان) مقادیر موجود را بازنویسی کنند، می‌توانید کلمه کلیدی Final را اضافه کنید ( با این کار متغیر را به‌عنوان "نهایی" یا "ثابت" اعلام می‌کند، که به معنای غیرقابل تغییر و فقط خواندنی است ) به عنوان مثال

final int myNum = 15;
myNum = 20;  // will generate an error: cannot assign a value to a final variable

که در این صورت برنامه خطا خواهد داد چرا که نمی تواند به یک متغیر نهایی مقدار نسبت دهد

در این مثال نحوه مقدار دهی تعدادی از متغیر ها را مشاهده میکنید

int myNum = 5;
float myFloatNum = 5.99f;
char myLetter = 'D';
boolean myBool = true;
String myText = "Hello";

در متغیر boolean برای اینکه مقدار درست و صحیح را وارد کنیم از کلمه true و برای معرفی مقدار غلط یا ناصحیح از false استفاده میکنیم

نمایش متغیر ها

برای نمایش متغیر ها میتوانیم از دستور System.out.print یا System.out.println استفاده کنیم تفاوت بین این دو دستور این است که دستوری که با println تمام میشود یک سطر جدید هنگام نمایش ایجاد میکند

String firstName = "Mahdi ";
String lastName = "Abbasi";
String fullName = firstName + lastName;
System.out.println(fullName);

از علامت + برای الحاق دو متغیر میتوانیم استفاده کنیم که در اصطلاح به آن concatenation میگویند

نکته : در هنگام نام گذاری متغیر ها از نامی استفاده کنید که قابل درک باشد

برای اعلان تعداد زیادی از متغیر های هم نوع میتوانید به شکل زیر عمل کنید

int x = 5, y = 6, z = 50;

تمرین : یک متغیر بسازید و به آن نام خود را اعلان کنید و سپس آن را نمایش دهید

پاسخ :

String myName = "Mahdi";
System.out.println(myName);

حق کپی رایت برای وبلاگ آقا مهدی محفوظ است . جهت بازنشر ذکر لینک و منبع ضروری می باشد