خاک بر سر دنیایی که به خاطر زر و سیم حق امام زمان عجل الله را ضایع کنند .

آره همون بهتر حق امام زمان عج الله رو درک نکردید که بفهمید لذتش از کوه زر و سیم و طلا چقدر بیشتره

خود کرده را تدبیر نیست