آره ... خیلی ها وارد میشن و خیلی هاشون هم آقا مهدی هستن ، ولی اینکه کجا وارد میشن و کدوم آقا مهدی هستن مهمه ...

منم آقا مهدی هستم و خیلی جاها وارد شدم indecision یکیش همین دنیا که یه فیلم برای خیلی ها بیشتر از من ارزش داره ...

اینقدر که وقتی اسم وبلاگمو جستجو میکنم کلی صفحه میاره که مربوط به اون فیلمه ولی واسه زندگی واقعی من یه لینک هم زیادی بوده انگار ...

دیگه گله ام از قدرت احمق ها نیست از سکوت مغز های هوشیاره ... به یک اتفاق خوب نیازمندیم واسه افتادن واسه رخ دادن ( بهرام )